قوه قضائيه

دادگستري كل استان اصفهان

نشست قضائي مورخ 8/6/1391 قضات دادگستري شهرستان كاشان

شهرستان : كاشان تاريخ : پنجشنبه 8/6/1391شماره جلسه نشست قضايي 6

تعداد حضار:18 نفر

اسامي حضار : آقايان محمد دهقان علی حاجی حسنی - حسين قديريان - سيدحسين امام – عليرضا علي آبادي - رضا استاد محمدی -حمیدرضا میقانی - حسین عبدالهی - عبداله ثابت نژاد - محمد طاهری فرد - مجید علائی نیا حمیدرضا رستمی رهرو - محمد تکبیرگو - ماشاءاله امید اله - عباس شواخی زواره - مسعود معظمی دوست - اصغر غفاری نسب – حسین غلامرضا زاده

نشست قضائي مورخ 8/6/1391 قضات دادگستري شهرستان كاشان

سؤال :

در رابطه با بخشنامه مورخ 25/5/1391 موضوع ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 16/4/1387 با ابلاغ رای دادگاه به شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی آیا شرکت بیمه یا صندوق مذکور می تواند برای خود حق تجدیدنظر خواهی یا اعاده دادرسی و ... را قایل شود ؟

« نظریه اکثریت »

ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کسانی که می توانند از آراء محکومیتهای جزایی تجدیدنظر خواهد نمایند را منصوصاً مشخص کرده است و از طرفی موارد تجدید نظر خواهی هم در ماده 232 آ . د . ک مشخص شده است لذا نمی توان حق تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی برای شرکتهای بیمه موضوع ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 و نیز صندوق تامین خسارتهای بدنی قایل شد ، بویژه آنکه در ماده 30 قانون معاملات بیمه مصوب 1316 مقرر گردیده بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت ه

ستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود .

« نظریه اقلیت »

هدف از تصویب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولت مدنی و الزام محاکم به دعوت از شرکتهای بیمه ذیربط و ابلاغ یک نسخه از رای صادره به آنها جلوگیری از ورود خسارت غیر قانونی به شرکتهای مذکور و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی برای آراء غیر قانونی احتمالی است و چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت بدنی در راستای مواد 257 و 240 قانون آئین دادرسی کیفری با ذکر مورد جهات نقض رای بدوی و درخواست تجدیدنظر خود را در فرجه قانونی تقدیم نمایند برابر مقررات رسیدگی خواهد شد و قایل نشدن حق تجدیدنظر خواهی برای شرکت بیمه و صندوق مذکور نقض غرض از تصویب ماده 22 مرقوم خواهد بود .

دبير جلسه رئيس دادگستري شهرستان كاشان محمد دهقان